อุทยานราชภักดิ์ วีรกษัตริย์ไทย 7 พระองค์ !

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์

วีรกษัตริย์ไทยในอดีตล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้มีประเทศไทยอยู่ในทุกวันนี้ ทุกพระองค์ล้วนได้บันทึกยกย่องไว้ในประวัติศาสตร์ให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษา การระลึกถึงความดี ความสามารถของแต่ละพระองค์จึงสร้างอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์หลายแห่ง

การสร้างอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์เสมือนการให้เกียรติแต่ละพระองค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตทางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน ณ พื้นที่ของกองทัพบก สร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์กระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์  พร้อมพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูน จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และกำลังเป็นสถานที่เที่ยวเมืองไทยยอดนิยม

โดยสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ทรงถูกสร้าง ได้แก่

  1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
  2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
  3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
  4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
  5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
  6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
  7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

สถานที่เที่ยวเมืองไทยอุทยานราชภักดิ์ ถูกก่อสร้างบนพื้นที่ 222 ไร่ ณ กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้างถูกออกแบบ แบ่งเนื้อที่ 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม ทั้ง 7 พระองค์

ส่วนที่ 2 พื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับการทำกิจกรรม  พิธีการของกองทัพ หรือ พื้นที่สำหรับรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ โดยใช้เนื้อที่ทั้งหมด 71 ไร่

ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สำหรับการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย – สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้เนื้อที่ 126 ไร่